کاغذ فیلتر

- Oct 09, 2015 -

بسیاری از کاغذ فیلتر از الیاف پنبه استفاده از روش های مختلف تولید و اهداف مختلف. از آنجا که مواد فیبر محصولات، در حالی که بزرگ ذرات جامد عبور بنابراین برای ذرات مایع از طریق سوراخ های متعدد کوچک بر روی سطح است. مخلوط با این طبیعت امکان تفکیک مواد مایع و جامد.

Related Products