رسانه های فیلتر هوا جمع آوری گرد و غبار

- Jun 01, 2016 -

توضیحات محصول

رسانه های فیلتر هوا جمع آوری گرد و غبار

این فیلتر رسانه ها در فیلتر جمع آوری گرد و غبار صنعتی استفاده می شود. هنگامی که هوا را از طریق فیلتر می رود، گرد و غبار را از هم جدا و ماند در سطح رسانه های فیلتر. هوای پاک عبور می کند و در سیستم وارد سپس از خروجی هوا خسته. پس از مدتی با استفاده از تمیز کردن دستگاه را شروع و پالس به زدودن گرد و غبار انباشته شده در فیلتر را. بنابراین، راندمان فیلتراسیون خوب قدرت انفجار بالا و سطح صاف ملزومات رسانه های فیلتر جمع آوری گرد و غبار هستند.

 


Related Products